پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه

یکی از وظایف اصلی مدیر پروژه، ارزیابی و اندازه‌گیری وضعیت کارهاست.