روز خبرنگار

روز خبرنگار

شاخه گلی تقدیم به علی درویشی به مناسبت روز خبرنگار 

زنده یاد دکتر مهدی طالب

زنده یاد دکتر مهدی طالب

 هرگاه انسانی دعوت حق را لبیک می گوید، ناگهان  خاطرات، اخلاق، خدمات و به طور کلی یادگارهای او در اذهان تداعی می گردد.

 جوهر حقیقت در اندیشه فردوسی

جوهر حقیقت در اندیشه فردوسی

مفهوم بزرگداشت فردوسی ، مفهوم احیای هویت دینی و ملی و پاسداری از گنجینه ارزنده فرهنگ و اندیشه جامعه بشری برای کشف جوهر حقیقت و راهیابی به دنیایی برتر و شورانگیزتر است.