جوهر حقیقت در اندیشه فردوسی

جوهر حقیقت در اندیشه فردوسی

مفهوم بزرگداشت فردوسی ، مفهوم احیای هویت دینی و ملی و پاسداری از گنجینه ارزنده فرهنگ و اندیشه جامعه بشری برای کشف جوهر حقیقت و راهیابی به دنیایی برتر و شورانگیزتر است.