صندوق سرمایه گذاری صندوق ها

صندوق سرمایه گذاری صندوق ها

مدیران سرمایه گذاری برا اساس تخصص و اشراف بر بازار، سبد بهینه را طراحی و با تحلیل متغیرهای اقتصادی، واحد های سرمایه گذاری با پتانسیل سودآوری مناسب را انتخاب می کنند.

تجارت تهاتری ، راهکار مقابله با تحریم ظالمانه

تجارت تهاتری ، راهکار مقابله با تحریم ظالمانه

در شرایط تحریم و محدودیت های مبادلات مالی ،به جاي معاملات نقدي وپرداختهاي پولی اسـتفاده از انواع معاملات متقابل از قبيل معاملات تهاتري همواره براي رفع مشكلات فوري٬ بحران هاي ذخاير ارزي٬ كاهش شديد در فروش محصولات صادراتي٬ مشكلات موازنه تجاري ،  تحريمها و محدوديت هاي اعمال شده بسـیار کارگشـا خواهـد بـود.